فرم پیشنهاد ارائه كارگاه
  • ضروریست رزومه علمی ارائه دهندگان همراه با تکمیل فرم زیر ارسال گردد.
  • کارگاه آموزشی پیشنهاد شده توسط کمیته علمی کنفرانس بررسی می‌گردد و در صورت تایید، در سایت کنفرانس جهت ثبت‌نام شرکت‌کنندگان درج می‌گردد.
  • کارگاه‌هایی که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان آنها به حد نصاب برسد تشکیل می‌گردند.
عنوان كارگاه:   *
ارائه دهنده:   *
پست الكترونیكی:   *
تكرار پست الكترونیكی:   *
تلفن تماس:   *
تلفن همراه:   *
مدت: 
 * مدت زمان تئوری:  ساعت مدت زمان عملی: ساعت
ظرفیت:   *
تجهیزات و امکانات مورد نیاز:   *
اهداف: 
 
سرفصل‌ها: 
 
امکاناتی که در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود:
(مثال: لوح، بروشور، کتاب و ...) 

فایل چکیده کارگاه (pdf):   *
فایل رزومه علمی (pdf):   *