نمایه مقالات در ISC بازگشت

مقالات پذیرفته شده در کنفرانس،  در پایگاه ISC نمایه خواهند شد

تاریخ خبر:  1401/09/01