نمایه مقالات در IEEE بازگشت

مقالات انگلیسی پذیرفته شده در کنفرانس، برای نمایه شدن در سایت IEEE معرفی خواهند شد

تاریخ خبر:  1401/09/01