میزگردهای تخصصی

 لیست میزگردهای تخصصی در حال تکمیل است ...

- امنیت سایبری در شبکه‌های قدرت

- چالش‌های سیستم حفاظت SPS در شبکه برق ایران

لیست کارگاه‌ها

لیست کارگاه ها در حال تکمیل است ...

- نظام‌نامه حفاظت شبکه فوق توزیع برق ایران

- دستورالعمل سیستم زمین شبکه توزیع برق ایران