تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۷ و ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱
اعلام وضعیت نهایی مقالات: ۵ دی‌ماه ۱۴۰۱
آخرین مهلت پیشنهاد کارگاه‌ها :۱۵ آذر‌ماه ۱۴۰۱
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۱