نام و نام خانوادگی

ایمیل

وابستگی

دکتر حسین عسکریان ابیانه

askarian@aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سید محمد شهرتاش

shahrtash@iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر رضا محمدی

r.mohammadi@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا آقامحمدی

m.r.aghamohammadi34@gmail.com

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر هادی اشعریون

asharioun@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر تورج امرایی

amraee@kntu.ac.ir

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مجید صنایع پسند

msanaye@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

دکتر مهدی وکیلیان

vakilian@sharif.edu

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر منصور رفیعی

m_rafii@yahoo.com

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید مسعود برکاتی

smbaraka@ece.usb.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر گئورگ قره‌پتیان

grptian@aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سید حسین حسینیان

hosseinian@aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر کاظم مظلومی

Kmazlumi@znu.ac.ir

دانشگاه زنجان

دکتر حسین ترکمن

h_torkaman@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمودرضا حقی فام

haghifam@modares.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حامد نفیسی

nafisi@aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حسن منصف

hmonsef@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

دکتر فرهاد حق جو

farhadhaghjoo@gmail.com

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی مصلی‌نژاد

a_mosallanejad@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر صادق جمالی

sjamali@iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر احسان حاجی‌پور

hajipour@sharif.edu

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر هیرش سیدی

hseyedi@tabrizu.ac.ir

دانشگاه تبریز

دکتر محمدتقی عاملی

m_ameli@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مصطفی رجبی مشهدی

mrajabim@yahoo.com

شرکت مدیریت شبکه برق

مهندس حمیدرضا پیرپیران


شرکت توانیر

دکتر علی‌اکبر افضلیان

afzalian@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مجتبی گیلوانژاد

mgilvanejad@nri.ac.ir

پژوهشگاه نیرو

مهندس محمد اله‌داد

m.allahdad@tavanir.org.ir

شرکت توانیر

دکتر محمدحسین رفان

refan@mapnaec.com

شرکت مکو

دکتر احمد سالم‌نیا

a_salemnia@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدصادق سپاسیان

m_sepasian@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدآقا شفیعی

shafiyi@hotmail.com

دانشگاه شهید بهشتی

مهندس مجید خدامی

khodami@metanir.net

شرکت متانیر

دکتر محمدصادق قاضی زاده

ghazizadeh.ms@gmail.com

دانشگاه شهید بهشتی

مهندس محمد مصطفی کرامت

m.keramat@tavanir.org.ir, Mohammad.mostafa.keramat@gmail.com

شرکت توانیر

مهندس مجتبی علیرضاپور

m.alirezapour@tavanir.org.ir

شرکت توانیر

دکتر عباد کامیاب

ebad.kamyab@gmail.com

شرکت برق منطقه‌ای خراسان

دکتر حامد هاشمی

hamed.hashemi@kashanu.ac.ir, hhashemi@fel.zcu.cz

دانشگاه کاشان

دکتر مسعود صادقی

sadeghi.m32@gmail.com

شرکت توانیر

دکتر علی یزدیان

yazdian@modares.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی داورپناه

m.davarpanah@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

دکتر نبی الله رمضانی

ramezani@mazust.ac.ir

دانشگاه علم و فناوری مازندران

دکترکاظم زارع

kz1356@gmail.com

دانشگاه تبریز

دکتر حمید جوادی

h2.javadi@gmail.com

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهرداد ستایش نظر m_setayesh@sbu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی 
 دکتر مصطفی عابدی mos.abedi3235@gmail.com  دانشگاه شهید بهشتی 
 دکتر هاشم علیپور  alipour@tavanir.org.iralipour_frec@yahoo.com شرکت توانیر 
 مهندس سید محسن مرجانمهر smmarjanmehr@nri.ac.ir  پژوهشگاه نیرو  

                                                                                        اعضای کمیته علمی - صنعتی