هزینه های ثبت نام

  پس از تکمیل ثبت‌نام در بخش‌های مختلف، می‌توانید صورتحساب کلیه موارد را به صورت یکجا دریافت و هزینه آن را پرداخت نمایید.

 موضوع پرداخت
 هزینه شرکت کنندگان عادی
 هزینه ویژه اعضای IEEE
هزینه ویژه دانشجویان
 مقاله اول
6,500,000 ریال
 5,000,000 ریال
 5,000,000 ریال
 مقاله دوم و ما بعد
3,000,000 ریال
3,000,000 ریال
3,000,000 ریال
ثبت نام بدون مقاله
9,500,000 ریال
7,500,000 ریال -
 شرکت در هر کارگاه‌ آموزشی
 5,000,000 ریال
- -
ثبت‌نام گروهی (با شرکت در تمامی کارگاه‌ها)
 15,500,000 ریال  -
 -

*واریز هزینه‌های مربوط به کنفرانس از طرف محققین، پس از فرایند پذیرش مقاله خواهد بود*