تهران- حیکمیه- بلوار بهار- دانشگاه شهید بهشتی- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور-مرکز همایش های شهید عباسپور