حامیان کنفرانس

- انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

- شرکت مدیریت شبکه برق ایران

- شرکت مادر تخصصی توانیر (معاونت انتقال و معاونت توزیع)

- سندیکای صنعت برق ایران

از شرکت‌هایی که مایل به همکاری با کنفرانس هستند در قالب طرح‌های زیر دعوت بعمل می‌آید:

الف- اسپانسر طلایی

  • قرار گرفتن لوگو شرکت و اتصال لینک وبسایت شرکت به آن
  • ارائه ۴ مقاله رایگان در کنفرانس
  • حضور رایگان در کارگاه‌ها
  • یک غرفه رایگان در نمایشگاه

ب- اسپانسر نقره ای

  • قرار گرفتن لوگو شرکت و اتصال لینک وبسایت شرکت به آن
  • ارائه ۴ مقاله رایگان در کنفرانس

ج- اسپانسر برنزی

  • قرار گرفتن لوگو شرکت و اتصال لینک وبسایت شرکت
 IGMC   Tavanir