بازگشت یک طرح ساده و عملی به منظور حفاظت قطع تحریک در ژنراتور سنکرون
نویسندگان:
عباس حسنی - فرهاد حق جو
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink