بازگشت دسته‌بندی هوشمند انواع خطا در خطوط انتقال تک مداره مبتنی بر تحلیل فضای فاز و الگوریتم یادگیری رگرسیون لجستیک
نویسندگان:
داریوش فرهادی - مصطفی سرلک
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink