بازگشت هماهنگی بهینه رله‌های جریان زیاد با مشخصه معکوس خطی– تکه‌ای توسط الگوریتم PSO
نویسندگان:
منصور اوجاقی - پیمان افسری یگانه
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink