بازگشت Consideration of the Reliability of the SCADA System of North Area Operating Center (NAOC) of Iran
نویسندگان:
صمد عراقی - سحر پوری نژاد - محمد باقر احمدیان - محمود فردی
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink