بازگشت ارائه روشی مناسب جهت تنظیم و هماهنگی حفاظت 51V واحدهای نیروگاهی با حفاظت های شبکه انتقال
نویسندگان:
علی عاقلی - پیمان جعفریان - حسین ایوب زاده
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink