بازگشت Monitoring of Gas Turbine Power Plant Using Modbus/TCP
نویسندگان:
علیرضا محمدزاده - سعید سالمی
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink