بازگشت بررسی تاثیر انواع پل های دیودی محدودکننده جریان خطا بر پایداری و قابلیت عبور از خطای توربین های بادی سرعت متغیر
نویسندگان:
سیدعبدالرحمان احمدنژاد - ایمان پورفر - مهدی سرادارزاده
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink