بازگشت جایابی بهینه برقگیرهای فرانکلین به منظور حفاظت خطوط فشار متوسط شبکه توزیع
نویسندگان:
محسن مجیدی - محمود خسروی - علی آشورنژاد - امیر کاظمی
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink