بازگشت بازبست تک‌قطبی در خطوط انتقال تک‌مداره با جبرانسازی سری
نویسندگان:
مصطفی بخشی پور جویباری - صادق جمالی
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink