بازگشت تشخیص خطای شکستگی میله های روتور موتورهای قفس سنجابی در شرایط Online مبتنی بر اندازه گیری شار فاصله هوایی
نویسندگان:
یونس سلیمانی - حامد دهقان - فرهاد حق جو
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink