تاریخ برگزاری کنفرانس:    ۲۷ و ۲۸ دیماه ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال مقالات:   ۱ آذرماه ۱۴۰۱
اعلام وضعیت نهایی مقالات:   ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱
آخرین مهلت پیشنهاد کارگاه‌ها:   ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس:   ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱

اخبار
لینک های مفید