ارائه گواهی شرکت در کنفرانس بازگشت

سلام خدمت شرکت کنندگان محترم در کنفرانس

ارائه گواهی شرکت در کنفرانس برای شرکت کنندگان بدون مقاله فقط در صورت شرکت در سه نشست تخصصی صورت خواهد گرفت.

تاریخ خبر:  1399/10/10