شروع کارگاه های آموزشی بازگشت

سلام

شرکت کنندگان محترم در کنفرانس، کارگاه های آموزشی امروز سه شنبه 9 دی ماه برگزار خواهند شد و هم اکنون کارگاه شماره یک  تحت عنوان ضرورت استفاده از سیستم های نظارتی هوشمند در بهره برداری از پست های اتوماسیون توسط مهندس ابوالفضل حسنی (برق منطقه ای خراسان) در حال برگزاری می باشد. از همه عزیزان دعوت می کنیم که در این کارگاه شرکت بفرمایند

تاریخ خبر:  1399/10/09