آموزش و بررسی آزمایشی نحوه ارائه مقالات بازگشت

باسلام

پژوهشگران گرامی در تاریخ سه شنبه 09/10/1399 می توانند با مراجعه با اتاق های 7 و 8 ( IPAPS 7,  IPAPS 8) بصورت آزمایشی فایل های ارائه خود را بارگزاری، ارائه و چک نمایند و همچنین با اتاق های برگزاری کنفرانس (نرم افزار اسکار روم) آشنایی پیدا کنند

پژوهشگران گرامی لطفا حجم فایل ارائه حداکثر 5M  باشد.
تاریخ خبر:  1399/10/08