حمایت همه جانبه شرکت توزیع تهران بزرگ از برگزاری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون بازگشت

روز دوشنبه مورخ 12 مهرماه 1395، جلسه‌ مشترکی بین کمیته برگزار کننده کنفرانس با مدیرعامل شرکت توزیع تهران بزرگ جناب آقای مهندس محمد هاشمی برگزار گردید.

در این جلسه که به منظور دعوت حضوری از ایشان و مدیران شرکت برای حضور در کنفرانس و اطلاع رسانی ایجاد هماهنگی با مجموعه شرکت توزیع برق تهران بزرگ برگزار گردید، ابتدا در خصوص برگزاری نوآورانه کنفرانس توضیحاتی ارایه گردید سپس جناب آقای مهندس هاشمی ضمن تاکید بر تاثیر برگزاری چنین نشست‌هایی بر صنعت برق کشور، حمایت همه جانبه شرکت توزیع تهران بزرگ را از برگزاری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت بیان نمودند.

تاریخ خبر:  1395/07/12