مشاهده برنامه نشست های ارائه مقالات کنفرانس بازگشت

کاربران محترم:

برنامه زمانبندی  نشست های ارائه مقالات کنفرانس در ذیل قابل مشاهده است .
این نشست ها در روزهای 18 الی 19 دی ماه در محل دانشکده شیمی  سالن های کیمیا، رازی و کیمیا2 برگزار خواهد شد.
توجه:‌ نشست های ارائه مقالات به صورت 15 دقیقه ای می باشد که با توجه به موضوعات مشابه، بطور موازی در سالن های مجزا برگزار می گردد.
همچنین برای دریافت این برنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه نشست ارائه مقالات شماره یک کنفرانس کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه نشست ارائه مقالات شماره دو کنفرانس کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه نشست ارائه مقالات شماره سه کنفرانس کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه نشست ارائه مقالات شماره چهار کنفرانس کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه نشست ارائه مقالات شماره پنج کنفرانس کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه نشست ارائه مقالات شماره شش کنفرانس کلیک کنید.

 
 
 
 
 
تاریخ خبر:  1397/10/15