سخنرانان تخصصی بازگشت

علاوه بر پروفسور Terzija استاد دانشگاه منچستر که دعوت دبیرخانه را برای ارائه سخنرانی و کارگاه آموزشی پذیرفته اند،

جناب آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه استاد تمام سیستم‌های قدرت دانشگاه امیرکبیر

جناب آقای دکتر محمودرضا حقی‌فام استاد تمام سیستم‌های قدرت دانشگاه تربیت مدرس و معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر

جناب آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری استاد تمام سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و

جناب آقای دکتر مجتبی خدرزاده استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل دفتر پشتیبانی توزیع شرکت توانیر

جناب آقای دکتر جورابیان استاد دانشگاه شهید چمران

نیز برای ایراد سخنرانی در یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت دعوت دبیرخانه را قبول نموده اند.

 

تاریخ خبر:  1395/07/10