حضور آقای پروفسور Vladimir Terzija در کنفرانس بازگشت

آقای پروفسور Vladimir Terzija از دانشگاه منچستر دعوت دبیرخانه کنفرانس را برای حضور، سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی پذیرفتند.

ایشان از محققین برجسته و عضو گروه تحقیقاتی Electrical Energy and Power Systems در دانشگاه منچستر بوده و  دبیر کارگروه  CIGRE   در زمینه "Wide Area Protection and Control Technologies" از سال 2006 هستند و زمینه های فعالیت تحقیقاتی ایشان به شرح زیر است:

ایشان در سایت Google Scholar اینگونه معرفی شده اند:

 

تاریخ خبر:  1395/06/11