معرفی توان ملی در حفاظت و اتوماسیون صنعت برق - برای اولین بار بازگشت

برای اولین بار

دبیرخانه کنفرانس در راستای معرفی " توان ملی در حفاظت و اتوماسیون صنعت برق " جلساتی را با همین عنوان و در حضور مدیران صنعت برق کشور طراحی و پیش بینی نموده است.

شرکت های داخلی که در زمینه حفاظت و اتوماسیون در صنعت برق فعالیت دانش بنیان دارند، برای ارائه دست آوردها و توانمندی های خود در چارچوب این جلسات و در قالب های مالتی مدیا می توانند از طریق سندیکای صنعت برق- سرکار خانم نقره-  (و یا رأساً با دبیرخانه کنفرانس) تماس حاصل نمایند.

تاریخ خبر:  1395/06/04