برگزاری کارگاه بازگشت

کارگاه

 Protection Security Assessment of Power Grids Improves Grid Reliability
توسط دکتر رضا گنجوی از شرکت زیمنس ساعت 8:30 تا 10 صبح روز دوشنبه 27 دی‌ماه برگزار می گردد.

تاریخ خبر:  1395/10/18