تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقه پایان نامه برتر بازگشت

مهلت ثبت نام و معرفی پایان نامه ها برای شرکت در مسابقه پایان نامه برتر تا 95/8/8 تمدید شده است.

تاریخ خبر:  1395/07/18