سخنرانی های اساتید و محققین در کنفرانس بازگشت

علاوه بر

پروفسور Vladimir Terzija استاد دانشگاه منچستر

جناب آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه استاد تمام دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر

جناب آقای دکتر محمودرضا حقی‌فام استاد تمام دانشکده برق دانشگاه تربیت مدرس و معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر

جناب آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری استاد تمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

جناب آقای دکتر مجتبی خدرزاده استاد دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل دفتر پشتیبانی توزیع شرکت توانیر و

جناب آقای دکتر جورابیان استاد تمام دانشکده برق دانشگاه شهید چمران

که در پاسخ به دعوت دبیرخانه برای ارائه سخنرانی در کنفرانس اعلام آمادگی کرده اند؛

جناب آقای مهندس همایون حائری مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و

جناب آقای دکتر اسماعیل همدانی گلشن استاد تمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان

نیز برای ایراد سخنرانی در یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت دعوت دبیرخانه را قبول نموده اند.

 

 

تاریخ خبر:  1395/07/19