شرایط ارائه مقالات

نکات مهم:

1.ارائه مقالات به زبانی خواهد بود که مقاله بدان نگارش یافته است.

2. ساختار تدوین مقاله مطابق ساختار ارائه شده در پایگاه همایش می باشد.

3. چاپ چکیده مقاله و مقالات کامل در کتابچه چکیده مجموعه مقالات و لوح فشرده کنفرانس منوط به حضور و ارائه مقاله توسط حداقل یک نفر از نویسندگان مقاله است.

 

دانلود فایل فارسی نمونه مقاله کامل

 دانلود فایل انگلیسی نمونه مقاله کامل 

 

راهنمای تصویری ارسال مقاله

از منوی صفحه اصلی، گزینه ورود به سیستم را انتخاب کنید.
پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، گزینه ورود را انتخاب کنید.

گزینه ارسال مقاله را انتخاب نمایید.

گزینه مقاله جدید را انتخاب نمایید.

اطلاعات اصلی شامل نام مقاله، محور علمی مقاله و کلمات کلیدی را وارد نمایید.
درصورت تمایل اطلاعات تکمیلی شامل محور علمی دوم، مشخصات دیگر نویسندگان، تماس گیرنده و ارائه دهنده را وارد نمایید.

     در همین صفحه چکیده مقاله به زبان اصلی ارائه مقاله را اضافه نماید.
     
فایل Word و PDF مقاله به زبان انگلیسی را ضمیمه نمایید.
     برای ارسال اطلاعات گزینه تایید را انتخاب کنید.

جهت واریز وجه و ارسال نهایی مقاله، گزینه تایید را انتخاب نمایید.

پس از تایید مبلغ اطلاعات کات بانکی خود را وارد و گزینه تایید را انتخاب نمایید.

شماره رسید دیجیتالی خود را یادداشت نمایید.
مقاله شما با موفقیت ارسال شد.