راهنمای نگارش و ارسال مقالات

نکات مهم: 

1- ارائه مقالات به زبانی خواهد بود که مقاله بدان نگارش یافته است.

2- محدودیت تعداد صفحات نگارش هم به زبان فارسی و هم زبان انگلیسی حداکثر 10 صفحه می باشد.

3- ساختار تدوین مقاله مطابق ساختار ارائه شده در پایگاه همایش می باشد.

4- چاپ مقالات کامل در کتابچه مجموعه مقالات و لوح فشرده کنفرانس منوط به حضور و ارائه مقاله توسط حداقل یک نفر از نویسندگان مقاله است.

5- مبلغ واریزی جهت داوری مقالات پنجاه هزار تومان (50000) می باشد که در صورت عدم واریزی مقاله از لیست داوری خارج می باشد.

6- شماره شبا بانک ملی ایران، شعبه رحمت آباد : 360170000000107042256006

7- شماره حساب سیبا بانک ملی ایران، شعبه رحمت آباد : 0107042256006

 

دانلود فایل فارسی نمونه مقاله کامل

دانلود فایل انگلیسی نمونه مقاله کامل 


 

تعهدنامه اخلاقی ارائه مقالات

مولفین مقالات این کنفرانس بر لزوم رعایت تعهد نامه اخلاقی شامل موارد زیر تاکید دارند:

مانند:

 • مقاله دیگری را به طور کامل یا با تغییرات اندك به نام خود ارائه کردن

 • ارائه مطلب یا مطالبی از سند دیگر پژوهشی بدون ارجاع
 • تغییر در ظاهر، ساختار و جمله های کلیدی و تلفیق آنها به نحوی كه تلقی شود كه ایده مربوط به اینجانب است.
 • استفاده از شكل‌ها، جدول ها، نقشه ها، داده های آزمایشگاهی، نتایج، دستور العمل دستگاه ها یا بانک های اطلاعاتی

        منتشر شده بدون كسب اجازه از سازمان منتشركننده پژوهش علمی مذكور

 • ارائه مقاله چاپ شده یا بخشی از آن به زبان دیگر

 

  عدم تضییع حقوق همکاران مؤثر در ایجاد اثر علمی

مانند:

 • نام نبردن از استاد راهنما، استاد مشاور، دانشجو یا افرادی که در مقاله سهم علمی داشته اند.
 • ارائه مقاله با نام کسانی که در آماده سازی مقاله مؤثر بوده اند ولی بدون هماهنگی با آنها
 • از افرادی که در مقاله سهم علمی نداشته اند، نام برده نشود.

 

  عدم سوء استفاده از آثار علمی ارائه شده قبلی خود

مانند:

 • ارسال مقاله ارائه شده در یك همایش علمی برای ارائه مجدد در همایش علمی دیگر
 • ارسال همزمان یك مقاله برای دو یا چند همایش علمی
 • ارائه مقاله چاپ شده (یا حتی بخشی از آن) به زبان دیگر برای نشریه یا همایش علمی دیگر
 • استفاده نویسنده از جمله ها (به صورت کلمه به کلمه)، روش ها، جدول ها، نمودارها و نتایج منتشر شده خود در یک مقاله

         دیگر (مگر برای مقایسه با نتایج جدید(

 

راهنمای تصویری ارسال مقاله

 

 

از منوی صفحه اصلی، گزینه ورود به سیستم را انتخاب کنید.

پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، گزینه ورود را انتخاب کنید.

 

گزینه ارسال مقاله را انتخاب نمایید.