شرایط ارائه مقالات

 1. مقالات دانشجویان با نام دانشگاه محل تحصیل، صرفا در صورتیكه نام استاد راهنمای آنان هم در فهرست مولفین باشد ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 2. مقالات دانشجویان با نام غیر از دانشگاه محل تحصیل، صرفا با ارائه موافقت كتبی استاد راهنمای آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 3. مقالات دانش آموختگان كه مستخرج از پایان نامه یا رساله آنان باشد، صرفا با ارائه موافقت كتبی استاد راهنمای آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 4. ضروری است مولفین مقالات، از الگوی ارائه مقاله (فارسی یا انگلیسی) كه بر روی سایت كنفرانس قرار دارد، برای تدوین مقاله استفاده كنند.
 5. شایسته است مولفین مقالات در مقاله ارسالی به كنفرانس دوازدهم، با ارجاع به حداقل یك مقاله از مقالات ارائه شده سالهای قبل در این كنفرانس، نسبت به مقایسه اصول ویا بررسی مزایا و معایب ایده پیشنهادی خود با موارد متناظر مبادرت ورزند.
  بدین منظور فهرست قابل جستجو و متن مقالات ارائه شده در كنفرانسهای قبلی بر روی سایت كنفرانس قرار دارد.
 6. ضروری است مولفین مقالات همراه با ارسال مقاله نسبت به پرداخت هزینه داوری از طریق درگاه الکترونیکی سایت مبادرت ورزند (مبلغ مذکور در سایت درج شده است).
 7. در صورت موافقت اولیه كمیته علمی كنفرانس با پذیرش مقاله، ضروری است مولفین مقالات همراه با ارسال نسخه نهایی مقاله ، نسبت به پرداخت حق ثبت نام از طریق درگاه الکترونیکی سایت اقدام نمایند (مبلغ مذکور برای دو نفر از مولفین در سایت درج شده است).

تعهدنامه اخلاقی ارائه مقالات

مولفین مقالات این کنفرانس بر لزوم رعایت تعهد نامه اخلاقی شامل موارد زیر تاکید دارند:

- عدم تضییع حقوق از سایر پدیدآورندگان آثارعلمی،

مانند:

 • مقاله دیگری را به طور کامل یا با تغییرات اندك به نام خود ارائه کردن
 • ارائه مطلب یا مطالبی از سند دیگر پژوهشی بدون ارجاع
 • تغییر در ظاهر، ساختار و جمله های کلیدی و تلفیق آنها به نحوی كه تلقی شود كه ایده مربوط به اینجانب است
 • استفاده از شكل‌ها ،جدول ها، نقشه ها ، داده های آزمایشگاهی، نتایج، دستور العمل دستگاه ها یا بانک های اطلاعاتی منتشر شده بدون كسب اجازه از سازمان منتشركنندة پژوهش علمی مذكور
 • ارائه مقالة چاپ شده یا بخشی از آن به زبان دیگر

- عدم تضییع حقوق همکاران مؤثر در ایجاد اثر علمی

مانند:

 • نام نبردن از استاد راهنما، استاد مشاور، دانشجو یا افرادی که در مقاله سهم علمی داشته اند.
 • ارائه مقاله با نام کسانی که در آماده سازی مقاله مؤثر بوده اند ولی بدون هماهنگی با آنها
 • از افرادی که در مقاله سهم علمی نداشته اند، نام برده نشود

- عدم سوء استفاده از آثار علمی ارائه شده قبلی خود

مانند:

 • ارسال مقاله ارائه شده در یك همایش علمی برای ارائه مجدد در همایش علمی دیگر
 • ارسال همزمان یك مقاله برای دو یا چند همایش علمی
 • ارائه مقاله چاپ شده (یا حتی بخشی از آن) به زبان دیگر برای نشریه یا همایش علمی دیگر
 • استفاده نویسنده از جمله ها (به صورت کلمه به کلمه)، روش ها، جدول ها، نمودارها و نتایج منتشر شده خود در یک مقاله دیگر (مگر برای مقایسه با نتایج جدید)