معرفی پایان نامه برتر

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در نظر دارد در برنامه جانبی كنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون سیستمهای قدرت، از پایان نامه های برتر در زمینه حفاظت/اتوماسیون در سیستمهای قدرت تقدیر به عمل آورد.

بر این اساس پیش بینی شده است كه در دو مرحله اطلاعات پایان نامه ها از اساتید محترم راهنما اخذ شود:

- مرحله اول با تكمیل فرم مربوط و امتیازدهی از سوی اساتید راهنما و ارسال آن از طریق سایت حداکثر تا تاریخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش سی مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش

- مرحله دوم (پس از بررسی فرمهای رسیده و تعیین فهرست اولیه پایان نامه های منتخب توسط كمیته علمی حداكثر تا تاریخ پانزدهم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و شش)، ارسال نسخه الکترونیکی از پایان نامه و مستندات از محصولات آن از سوی اساتید راهنما به دبیرخانه كنفرانس حداكثر تا تاریخ بيست و پنجم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و شش

انتخاب نهایی پایان نامه ها و رساله های برتر در دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری از سوی كمیته علمی و اعطای جوایز در كنفرانس در طول برگزاري كنفرانس انجام خواهد گرفت.

لذا از محققین برجسته در زمینه حفاظت/اتوماسین سیستم قدرت تقاضا میشود با معرفی بهترین كارهای دانشجویان خود ضمن اعتبار بخشیدن به كنفرانس و همكاری با انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران فرصت شناسایی و معرفی استعدادها و جوانان آینده ساز را به جامعه علمی كشور فراهم فرمایید.

جدول راهنمای امتیاز دهی

عنوان

ملاحظات

ميزان ارتباط محتواي پايان نامه با موضوعات حفاظت، اتوماسیون، سیستم قدرت

كمتر از پنجاه درصد

صفر امتياز

تا هفتاد و پنج درصد

پنج امتياز

تا صد در صد

ده امتياز

ايده هاي بديع و نوين ارائه شده   تا ده امتياز
ميزان كاربردي بودن موضوع و نتايج براي ايران در مقطع فعلي   تا ده امتياز

محصولات از این پایان نامه/رساله:

 

 

براي پايان نامه كارشناسي

هر دستگاه كامل

تا ده امتياز

هر مقاله در این کنفرانس

تا هفت امتياز

هر مقاله

تا پنج امتياز

براي پايان نامه یا رساله تحصيلات تكميلي

هر دستگاه كامل

تا ده امتياز

هر مقاله این كنفرانس

تا پنج امتياز

هر مقاله در سایر كنفرانسها

تا سه امتياز

هر مقاله در مجله غير ISI

تا پنج امتياز

هر مقاله ISI

تا ده امتياز

محتواي مبتني بر كار آزمايشگاهي و يا شبيه سازي توسط دانشجو

صرفا براي پايان نامه كارشناسي

تا ده امتياز

مناسب بودن شكل ظاهري پايان نامه (فصل بندي، صفحه پردازي، شكلها و جدولها، مراجع)

صرفا براي پايان نامه كارشناسي

تا ده امتياز

نمره ثبت شده براي پايان نامه در كارنامه دانشجو

كمتر از 17

صفر امتياز

تا 18

دو امتياز

تا 19

چهار امتياز

تا 20

شش امتياز