درباره کنفرانس

 محورهای موضوعی کنفرانس:

- حفاظت و اتوماسیون در نیروگاهها، شبکه های انتقال و توزیع

- امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون

- اتوماسیون و حفاظت شبکه های هوشمند الکتریکی

- کاربرد مفاهیم اینترنت اشیاء (IoT) در حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرت

- طرح های حفاظت از سلامت شبکه برق (SIPS)

- سیستم های حفاظتی خاص(SPS)

- پایش،کنترل و حفظ گسترده سیستم های قدرت WAMPAC

- ارائه روشها و الگوریتم های جدید اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرت

- اثرات تولیدات پراکنده در حفاظت سیستم های قدرت

- امنیت سایبری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون و ارتباطات

- بومی سازی سیستم های حفاظتی و اتوماسیون

- مکان یابی خطا در شبکه های انتقال و توزیع

- نگهداری،تعمیرات و بهره برداری سیستم های اتوماسیون و حفاظت

- سنسور های هوشمند و زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته (AMI)

- سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون

- استاندارد ها و پروتکل های ارتباطی در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون

- کاربرد سیستم های نوین مخابراتی در حفاظت و اتوماسیون شبکه های برق

- سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم های حفاظتی

- سیستم زمین و سیستم حفاظتی

- طراحی محدود کننده های جریان خطا (FCL)

-- قوس ناگهانی (Arcflash) در تجهیزات برقی و راه های کاهش خطرات آن

- حفاظت اضافه ولتاژ در شبکه های قدرت

- حفاظت سیگنالینگ و اتوماسیون سیستم های رانش ریلی برقی