محورهای موضوعی کنفرانس:

 • حفاظت و اتوماسیون در نیروگاهها، شبکه های انتقال و توزیع
 • امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
 • اتوماسیون و حفاظت شبکه های هوشمند الکتریکی
 • کاربرد مفاهیم اینترنت اشیاء (IoT) در حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرت
 • طرح های حفاظت از سلامت شبکه برق (SIPS)
 • سیستم های حفاظتی خاص(SPS)
 • پایش، کنترل و حفظ گسترده سیستم های قدرت WAMPAC
 • ارائه روشها و الگوریتم های جدید اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرت
 • اثرات تولیدات پراکنده در حفاظت سیستم های قدرت
 • امنیت سایبری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون و ارتباطات
 • بومی سازی سیستم های حفاظتی و اتوماسیون 
 • مکان یابی خطا در شبکه های انتقال و توزیع
 • نگهداری،تعمیرات و بهره برداری سیستم های اتوماسیون و حفاظت 
 • سنسور های هوشمند و زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته (AMI)
 • سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
 • استاندارد ها و پروتکل های ارتباطی در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون 
 • کاربرد سیستم های نوین مخابراتی در حفاظت و اتوماسیون شبکه های برق 
 • سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم های حفاظتی 
 • سیستم زمین و سیستم حفاظتی 
 • طراحی محدود کننده های جریان خطا (FCL
 • قوس ناگهانی (Arcflash) در تجهیزات برقی و راه های کاهش خطرات آن 
 • حفاظت اضافه ولتاژ در شبکه های قدرت 
 • حفاظت سیگنالینگ و اتوماسیون سیستم های رانش ریلی برقی