ساختار کنفرانس

کمیته اجرایی کنفرانس:

 

دکتر حیدر صامت

رئیس و دبیر کنفرانس

 


دکتر تیمور قنبری

دبیر علمی کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس:

آقای دکتر حیدر صامت
آقای دکتر تیمور قنبری
آقای دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن
آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
آقای دکتر ماریان پوپوف
آقای دکتر ام پارکارش ملیک
آقای دکتر پیمان دهقانیان
آقای دکتر ابراهیم فرجاه
آقای دکتر محمد محمدی
آقای دکتر مهدی اله بخشی
آقای دکتر محمد رستگار
آقای دکتر سیدعلی اکبر صفوی
آقای دکتر علیرضا خیاطیان
آقای دکتر محمدحسن آسمانی
آقای دکتر محمدمهدی عارفی
آقای دکتر پاکنوش کریم آقایی
آقای دکتر پیمان ستوده
خانم دکتر مریم دهقانی
آقای دکتر بابک گنجی
آقای دکتر بهادر فانی
آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری
آقای دکتر حسین حسینیان
آقای دکتر مهرداد عابدی
آقای دکتر گئورگ قره‌پتیان
آقای دکتر سید محمد شهرتاش
آقای دکتر حامد نفیسی

کمیته دائمی کنفرانس:

آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه 
آقای دکتر حسن غفوری فرد 
آقای دکتر سید حسین حسینیان  
آقای مهندس همایون حائری   
آقای مهندس سید زمان حسینی 
آقای دکتر محمودرضا حقی فام 
آقای دکتر هاشم علیپور 
آقای دکترحسن منصف 
آقای دکتر محمد آقاشفیعی 
آقای مهندس غلامرضا خوش خلق 
آقای دکتر اسماعیل همدانی گلشن 
آقای مهندس حسین افضلی 
آقای دکتر داود فرخزاد 
آقای دکتر سیدحمید حسینی 
آقای مهندس محمدحسن متولی زاده 
آقای مهندس رسول موسی الرضایی 
آقای دکتر علیرضا شیرانی  
آقای دکتر سید محمد شهرتاش