ساختار کنفرانس

کمیته اجرایی کنفرانس:

 

 

 

دکتر محمود اوکاتی صادق

مسئول برگزاری کنفرانس

 
   

دکترسید مسعود برکاتی

دبیر علمی کنفرانس

   

دکتر مژگان ملاحسنی پور

دبیر اجرایی کنفرانس

   

 دکتر احمد خواجه

مسئول دبیر خانه کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس:

آقای دکتر محمود اوکاتی صادق

آقای دکترسید مسعود برکاتی

سرکار خانم مژگان ملاحسنی پور

 آقای دکتر احمد خواجه

آقای دکتر حسن غفوری فرد

آقای دکتر سید حسین حسینی

آقای دکتر تیمور قنبری

آقای دکتر حیدر صامت

آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه

آقای دکتر معین عابدینی

آقای دکتر احسان حاجی پور

سرکار خانم دکتر زهرا مروج

آقای دکتر حامد هاشمی دزکی

آقای دکتر مهدی داورپناه

آقای دکتر مجید صنایع پسند

آقای دکتر کاظم مظلومی

آقای دکتر گئورگ باباملک قره پتیان

آقای دکتر سید محمد شهرتاش

آقای دکتر حامد نفیسی

آقای دکتر مهدی وکیلیان

آقای دکتر تورج امرایی

کمیته دائمی کنفرانس:

آقای دکتر محمود اوکاتی صادق

آقای دکترسید مسعود برکاتی

سرکار خانم مژگان ملاحسنی پور

آقای دکتر احمد خواجه

آقای دکتر پوریا جعفری

سرکار خانم مهری مهرجو