ساختار کنفرانس

کمیته اجرایی کنفرانس:

دکتر حسین عسکریان ابیانه

رئیس کنفرانس

 

دکتر سید حسین حسینیان

دبیر کنفرانس

 

 

دکتر شهرام منتصر کوهساری

دبیر علمی کنفرانس

 

دکتر حامد نفیسی

دبیر کمیته ارتباط با صنعت

 

 

دکتر امیر خرسندی

مسئول روابط عمومی و انتشارات

کمیته علمی کنفرانس:

آقای دکتر علی محمد رنجبر
آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری
آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
آقای دکتر حسین حسینیان
آقای دکتر حسن غفوری فرد
آقای دکتر سید محمد شهرتاش
آقای دکتر داود فرخزاد
آقای دکتر مجتبی خدرزاده
آقای دکتر حسین کاظمی کارگر
خانم دکتر زهرا مروج
آقای دکتر مجید صنایع پسند
آقای دکتر صادق جمالی
آقای دکتر مهدی داورپناه
آقای دکتر حیدر صامت
آقای دکتر سید حمید حسینی
آقای دکتر کاظم مظلومی
آقای دکتر مهدی وکیلیان
آقای دکتر احسان حاجی‌پور
آقای دکتر حسن منصف
آقای دکتر رضا محمدی چپنلو
آقای دکتر حامد هاشمی دزکی
آقای دکتر سید امیر حسینی
آقای دکتر مجتبی گیلوانژاد
آقای مهندس سیدزمان حسینی
آقای مهندس همایون حائری
آقای مهندس عیلرضا شیرانی
آقای مهندس غلامرضا خوش خلق
آقای مهندس مجید خدامی
آقای مهندس صالح معرفت
آقای دکتر هاشم علیپور
آقای دکتر معین عابدینی
آقای دکتر پیمان جعفریان
آقای دکتر سید محمد هاشمی
آقای دکتر بهروز وحیدی
آقای دکتر حسن رستگار
آقای دکتر حامد نفیسی

کمیته دائمی کنفرانس:

آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه 
آقای دکتر حسن غفوری فرد 
آقای دکتر سید حسین حسینیان  
آقای مهندس همایون حائری   
آقای مهندس سید زمان حسینی 
آقای دکتر محمودرضا حقی فام 
آقای دکتر هاشم علیپور 
آقای دکترحسن منصف 
آقای دکتر محمد آقاشفیعی 
آقای مهندس غلامرضا خوش خلق 
آقای دکتر اسماعیل همدانی گلشن 
آقای مهندس حسین افضلی 
آقای دکتر داود فرخزاد 
آقای دکتر سیدحمید حسینی 
آقای مهندس محمدحسن متولی زاده 
آقای مهندس رسول موسی الرضایی 
آقای دکتر علیرضا شیرانی  
آقای دکتر سید محمد شهرتاش