تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:                                                                               پانزده آبان ماه 1396پانزده آذر ماه 1396

اعلام وضعیت نهایی مقاله:                                                                                     بیست آذر ماه 1396 نهم دی ماه 1396

آخرین مهلت ثبت نام:                                                                                           پانزده دی ماه 1396  

برگزاری کارگاه های آموزشی مطابق برنامه اعلام شده در بخش "برنامه کنفرانس":                بیست و پنجم دی ماه 1396

جلسه افتتاحیه کنفرانس:                                                                                       بیست و ششم دی ماه 1396

جلسات کنفرانس:                                                                                              بیست و ششم و بیست و هفتم دی ماه 1396