تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:                                                                               ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷

اعلام وضعیت نهایی مقاله:                                                                                     ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷

آخرین مهلت ثبت نام:                                                                                           ۸ دی ماه ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه های آموزشی مطابق برنامه اعلام شده در بخش "برنامه کنفرانس":                دی ماه ۱۳۹۷

جلسه افتتاحیه کنفرانس:                                                                                       ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷

جلسات کنفرانس:                                                                                              ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷