تاریخ های مهم

برگزاری کارگاه های آموزشی مطابق برنامه اعلام شده در بخش "برنامه کنفرانس":               بیست و هفتم  دی ماه ۱۳۹۵

جلسه افتتاحیه کنفرانس:                                                                                       بیست و هشتم  دی ماه ۱۳۹۵

جلسات کنفرانس:                                                                                                بیست و هشتم و بیست و نهم  دی ماه ۱۳۹۵