تاریخ های مهم
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:    ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸
   
 اعلام وضعیت نهایی مقاله:    ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸
   
  آخرین مهلت ثبت نام:     ۷ دی ماه ۱۳۹۸