تاریخ های مهم

بازه زمانی ارسال مقاله کامل:                                                   1 آبان لغایت 15 آذر ماه 1400

اعلام نتایج داوری:                                                                     10 دی ماه1400 

آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقاله پذیرش شده:               20 دی ماه1400

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه:                               22 دی ماه1400 

تمدید ارسال مقالات:                                                       26 آذر ماه