تاریخ های مهم
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:  

 ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹  تمدید شد

10 آذر ماه ۱۳۹۹ اعلام وضعیت نهایی مقاله:              ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹             
 
  آخرین مهلت ثبت نام:             ۷ دی ماه ۱۳۹۹