تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:                                                                               ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷

اعلام وضعیت نهایی مقاله:                                                                                     ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷

آخرین مهلت ثبت نام:                                                                                           ۸ دی ماه ۱۳۹۷