تاریخ های مهم
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:    ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹
 
 اعلام وضعیت نهایی مقاله:     ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹
 
  آخرین مهلت ثبت نام:     ۷ دی ماه ۱۳۹۹