کارگاه های ارائه شده

از دانشجویان و متخصصین محترم که متقاضی شرکت در کارگاه های آموزشی زیر میباشند دعوت بعمل می آوریم:

دوره آموزشی
استاد