کارگاه های پیشنهادی برای تعیین مدرس

از اساتید و متخصصین محترم که متقاضی برگزاری کارگاه های آموزشی زیر می باشند دعوت بعمل می آوریم

1- آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال

2- آزمایشگاه حفاظت

3- آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت

4- آشنایی با رله ها و حفاظت در شرکت های توزیع

5- آشنایی با سیستم های حفاظتی شبکه های زمینی

6- تجزیه و تحلیل کارت های دیجیتال در حفاظت و کنترل

7- تجزیه و تحلیل کارت های آنالوگی در حفاظت و کنترل

8- حفاظت ترانسفورماتور

9- حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه

10- حفاظت سیستم های قدرت در نرم افزار DIgSILENT PowerFactory

11- حفاظت شبکه های توزیع پیشرفته

12- پایداری سیستم قدرت