کارگاه های ارائه شده

از دانشجویان و متخصصین محترم که متقاضی شرکت در کارگاه های آموزشی زیر می باشند دعوت بعمل می آوریم

دوره آموزشی
استاد

1- ضرورت استفاده از سیستم های نظارتی هوشمند در بهره برداری از پست های اتوماسیون

ابوالفضل حسنی ( برق منطقه ای خراسان)
2- (invited workshop)-Cyber Resilient Power System دکتر هاشم مرتضوی 

3- اهمیت و روش صحیح انجام تست های میدانی ترانسفورماتورهای اندازه گیری

دکتر مهدی داورپناه
4- طراحی و ساخت رله دیفرانسیل نیومریک سیامک علیپور 
5- معرفی و ارائه برخی از قابلیت های مرکز WAMS ایران شرکت مدیریت شبکه برق ایران (محمدعلی دوزبخشان- امین حلمزاده) 
6-  معرفی نظامنامه تست دوره ای رله ھای حفاظتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران (حمید اسکندری- فرزاد رضوی)
7-  تحلیل عملکرد سیستم حفاظت در برخی از حوادث شبکه انتقال  شرکت مدیریت شبکه برق ایران (حمید اسکندری- پیمان جعفریان)
8-  راهکارهای جلوگیری از بروز پدیده تشدید نامتقارن در خطوط انتقال جبران شده شرکت برق منطقه ای باختر (ناهیدی نژاد)- کلینیک برق ایران (شهرتاش، خلیلی فر)