روادید الکترونیکی

 کنفرانس به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. درنتیجه نیازی به درخواست صدور روادید نمی باشد.