سخنرانان کلیدی

کمیته علمی و اجرایی کنفرانس در تلاش هستند تا اطمینان حاصل نمایند شرکت کنندگان در حضور اساتید و همکاران، نهایت استفاده را از زمان ارزشمند خود خواهند برد. از این رو برنامه‌ریزی‌های منظم و دقیق جهت هر چه غنی تر برگزار کردن این رویداد در دست بررسی و اقدام می‌باشد.

سخنرانان کلیدی:

Prof. Marjan Popov- Delft University of Technology

Prof. Om. P. Malik- University of Calgary

Prof. Vladimir Terzija- University of Manchester

آقای دکتر محمداسماعیل همدانی گلشن- دانشگاه صنعتی اصفهان