محل برگزاری کنفرانس

ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر