خبرنامه

خبر اول: با توجه به شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) کنفرانس به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

خبر دوم: با پیگیری های انجام شده مقالات فارسی در ISC نمایه خواهند شد.

خبر سوم: مقالات انگلیسی در IEEE نمایه خواهد شد.