به استحضارمحققین گرامی میرساند مقالات پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت  به زودی در آرشیو مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس قرار خواهد گرفت