معرفی پایان نامه های برتر

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در نظر دارد در برنامه جانبی كنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون سیستمهای قدرت، از پایان نامه های برتر در زمینه حفاظت/اتوماسیون در سیستمهای قدرت تقدیر به عمل آوردبر این اساس پیش بینی شده است كه در دو مرحله اطلاعات پایان نامه ها از اساتید محترم راهنما اخذ شود:

مرحله اول: تكمیل فرم مربوط و امتیازدهی از سوی اساتید راهنما و ارسال آن از طریق سایت حداکثر تا 20 آذرماه 1400

مرحله دوم: بررسی فرمهای رسیده و تعیین فهرست اولیه پایان نامه های منتخب توسط كمیته علمی حداكثر تا تاریخ 30 آذرماه 1400؛ ارسال نسخه الکترونیکی از پایان نامه و مستندات از محصولات آن از سوی اساتید راهنما به دبیرخانه كنفرانس حداكثر تا تاریخ  دی ماه 1400

انتخاب نهایی پایان نامه ها و رساله های برتر در دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری از سوی كمیته علمی و اعطای جوایز در كنفرانس در طول برگزاري كنفرانس انجام خواهد گرفت. لذا از محققین برجسته در زمینه حفاظت/اتوماسیون سیستم قدرت تقاضا میشود با معرفی بهترین كارهای دانشجویان خود ضمن اعتبار بخشیدن به كنفرانس و همكاری با انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران فرصت شناسایی و معرفی استعدادها و جوانان آینده ساز را به جامعه علمی كشور فراهم فرمایید.


جدول راهنمای امتیاز دهی

عنوان

ملاحظات

ميزان ارتباط محتواي پايان نامه با موضوعات حفاظت، اتوماسیون، سیستم قدرت

كمتر از پنجاه درصد

0 امتياز

تا هفتاد و پنج درصد

5 امتياز

تا صد در صد

10 امتياز

ايده هاي بديع و نوين ارائه شده

تا 10 امتياز

ميزان كاربردي بودن موضوع و نتايج براي ايران در مقطع فعلي

تا 10 امتياز

محصولات از این پایان نامه/رساله

براي پايان نامه كارشناسي

هر دستگاه كامل

تا 10 امتياز

هر مقاله در این کنفرانس

تا 7 امتياز

هر مقاله

تا 5 امتياز

براي پايان نامه یا رساله تحصيلات تكميلي

هر دستگاه كامل

تا 10 امتياز

هر مقاله این كنفرانس

تا 5 امتياز

هر مقاله در سایر كنفرانسها

تا 3 امتياز

هر مقاله در مجله غير ISI

تا 5 امتياز

هر مقاله ISI

تا 10 امتياز

محتواي مبتني بر كار آزمايشگاهي و يا شبيه سازي توسط دانشجو

صرفا براي پايان نامه كارشناسي

تا 10 امتياز

مناسب بودن شكل ظاهري پايان نامه (فصل بندي، صفحه پردازي، شكلها و جدولها، مراجع)

صرفا براي پايان نامه كارشناسي

تا 10 امتياز

نمره ثبت شده براي پايان نامه در كارنامه دانشجو

كمتر از 17

0 امتياز

تا 18

2 امتياز

تا 19

4 امتياز

تا 20

6 امتياز

 

توجه: شرکت در «فراخوان پایان نامه برتر» صرفا برای دانشجویانی که از تاریخ 1 فروردین 1399 به بعد دفاع کرده باشند، امکان پذیر است. 


 

ثبت نام