حامیان کنفرانس
   
دانشگاه شیراز
 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام شاخه IEEE ایران