حامیان کنفرانس

الف- اسپانسر طلایی: مبلغ 10 میلیون تومان

  • 1-قرار گرفتن لوگو شرکت و اتصال لینک وبسایت شرکت به آن
  • 2-ارائه 4 مقاله رایگان در کنفرانس
  • 3-حضور رایگان در کارگاهها
  • 4-یک غرفه رایگان در نمایشگاه

ب- اسپانسر نقره ای: مبلغ 7 میلیون تومان

  • 1-قرار گرفتن لوگو شرکت و اتصال لینک وبسایت شرکت به آن
  • 2-ارائه 4 مقاله رایگان در کنفرانس

ج- اسپانسر برنزی: مبلغ 5 میلیون تومان

  • 1-قرار گرفتن لوگو شرکت و اتصال لینک وبسایت شرکت