نمایشگاه جانبی
نام سازمان/موسسه/شركت:  *
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:  *
نام نماینده/تكمیل‌كننده فرم:  *
سمت نماینده/تكمیل‌كننده:
 كالا و خدمات قابل عرضه در نمایشگاه:
پست الكترونیكی:  *
تلفن:  *
نمابر:
آدرس:
 
اینجانب با آگاهی از شرایط و قبول مقررات نمایشگاه، بدینوسیله تقاضای یک غرفه در متراژ متر مربع را دارم. هزینه اجاره غرفه معادل ریال می باشد،که به حساب درج شده در وب سایت کنفرانس پرداخت شده است.
 فایل اسكن شده فیش:  *
  توجه: فایل تصویر می‌بایست حتماً با فرمت JPG ارسال گردد. سایز فایل نباید از 700 كیلوبایت بیشتر باشد.