تعیین فواصل زمانی تست و نحوه تنظیم استراتژیهاي تعمیراتی تجهیزات حفاظتی از نوع خطای پنهان
نویسندگان:
لیلا جلیلی - مسعود صادقی خمامی -  محمود فتوحی فیروزآبادی 
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink