روشی جدید جهت بهبود پاسخ گذرای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی
نویسندگان:
محمدهادی زارع -  احمد میرزایی  - حسین عسکریان ابیانه 
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink