هماهنگي رلههاي جريان زياد با TSM گسسته و پيوسته به وسيله الگوريتم ژنتيک در شبکه های بهم پيوسته با بکارگيري تابع شايستگي جديد فازي
نویسندگان:
داوود صولتی الکران - حسن رستگار  -  مسعود نوری
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink