بررسی تطبیقی روشهای جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور با هدف رویت پذیری کامل شبکه 
نویسندگان:
حامد مسگرنژاد -  سیدمحمد شهرتاش
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink