جایابی و تعیین نوع بهینه محدود کنند ههاي جریان خطاي نوع ابررسانا با در نظر گیري هماهنگی رله­هاي دیستانس
نویسندگان:
ایرج پورکیوانی نرگور -  حسن رستگار  - حسین عسگریان ابیانه 
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink