الگوريتمي جديد در حفاظت ديفرانسيل خطوط انتقال جبرانشدهي سري
نویسندگان:
میثم حاجی زاده  -  جواد ساده 
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink